دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.
این دسته فاقد آگهی است.