دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

آبیک

[ بدون آگهی ]