دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد.

کیش

[ بدون آگهی ]